Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Informacje bieżące

 
2015-10-05

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawiadamia o sporządzeniu projektu rozporządzenia w sprawie Planu utrzymania wód w regionie wodnym Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art.114 b ust.3 ustawy Prawo wodne, w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 ze zmianami ) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawiadamia o sporządzeniu projektu Rozporządzenia w sprawie Planu utrzymania wód w regionie wodnym Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być składane w terminie od 01.10.2015 do 21.10.2015 r.
2015-10-05

Ogłoszenie o sprzedaży drewna.

Gmina Dominowo z dniem 12 października br. rozpoczyna sprzedaż drewna ( opałowego ogólnego przeznaczenia). Wydawanie drewna odbywać będzie się w wyznaczonych dniach tj. w sobotę od godz. 9.00 - 11.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
2015-10-01

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż samochodu strażackiego FS Lublin Żuk A15.

Wójt Gminy Dominowo ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż samochodu strażackiego FS LUBLIN ŻUK A15.
2015-09-29

Komunikat do rodziców (prawnych opiekunów) młodzieży w wieku 16 – 18 lat.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej: '' Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa ''.
Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej albo kształcenia (zdobywania zawodu) w formach pozaszkolnych. Gmina sprawuje nad tym kontrolę, a jednocześnie prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2015-09-17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie instalacji chowu świń w miejsc. Rusibórz dz.ew.nr 39/4 Tuczarnia - nr 3

  zawiadomienie 
2015-09-16

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych.

   ogłoszenie 
2015-09-14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie instalacji chowu świń w miejsc. Rusibórz dz.ew.nr 39/5 Tuczarnia - nr 2

 zawiadomienie 
2015-09-14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie instalacji chowu świń w miejsc. Rusibórz dz.ew.nr 39/6 Tuczarnia - nr 1

 zawiadomienie 
2015-08-27

Informacja dla osób fizycznych posiadających grunty zaewidencjonowane jako las.

W związku z opracowywaniem Uproszczonych Planów Urządzania Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu niniejszym przekazujemy właścicielom lasów naszej gminy informację do wiadomości i wykorzystania.

Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych ,,TAXUS" opracowało Uproszczony Plan Urządzenia Lasu i  Inwentaryzacji Stanu Lasu na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r. dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z którymi można zapoznać się przez okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Dominowie.
2015-06-29

Harmonogram odbioru odpadów na II półrocze 2015r.

Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów na II pórocze 2015 roku
 

Galerie
Nowy wóz strażacki
Kursy walut
Pogoda
Lotto
Rozkłaj jazdy PKP i PKS
Skontaktuj się ze swoim Dzielnicowym
Urząd Gminy w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612859213, fax: +48.616231533, email: urzad@dominowo.pl, http://www.dominowo.pl
NIP: 786-14-71-555, Regon: 000533127
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI