Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Informacje bieżące
 
2015-09-04
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód zlewni Maskawy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawiadamia o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód zlewni Maskawy obejmującej scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0904 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2015-09-04
Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadamia....
Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Pauliny Derdy, prowadzącej działalność pod nazwą Gospodarstwo Rolne, Piotrowice na prowadzenie instalacji do chowu świń na terenie Fermy Trzody Chlewnej zlokalizowanej w miejscowości Rusibórz.
2015-09-04
Zapytanie nr 2 do przetargu nieograniczonego: ,,Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych -etap tłuczeń˝.
 zapytanie
2015-09-04
ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu
Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu
2015-09-04
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 35/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
2015-09-02
DEBATY SPOŁECZNE 2015
Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wielkopolskiej zaprasza mieszkańców powiatu średzkiego do udziału w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa.
Debata odbędzie się 9 września 2015 r. o godz. 12:000 w Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej.
2015-08-31
X Sesja Rady Gminy Dominowo
X Sesja Rady Gminy Dominowo.
2015-08-28
Zapytanie nr 1 do przetargu nieograniczonego: ,,Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych-etap tłuczeń˝
zapytanie  
2015-08-27
Informacja dla osób fizycznych posiadających grunty zaewidencjonowane jako las.
W związku z opracowywaniem Uproszczonych Planów Urządzania Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu niniejszym przekazujemy właścicielom lasów naszej gminy informację do wiadomości i wykorzystania.

Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych ,,TAXUS" opracowało Uproszczony Plan Urządzenia Lasu i  Inwentaryzacji Stanu Lasu na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r. dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z którymi można zapoznać się przez okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Dominowie.
2015-08-26
Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów serdecznie zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych dla przedstawicieli przedsiębiorstw pn. ˝Co eksporter wiedzieć powinien?˝.
Podczas spotkań eksperci przedstawią zagadnienia związane z opracowywaniem strategii eksportowej, pozyskiwaniem funduszy europejskich w latach 2014-2020, a także analizy dostępu do rynku niemieckiego, francuskiego, brytyjskiego i skandynawskiego. Organizatorem tegorocznych spotkań w Poznaniu, Lesznie, Gostyniu, Koninie i Kaliszu Wielkopolsce jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.
2015-08-21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na;,, Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - etap tłuczeń˝.
Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg w miejscowościach: Nowojewo na długości 458 m składającej się z: wykonaniem nasypu z gruntu dowiezionego, wykonaniu przepustu pod korona drogi z rury karbowanej HDPE, warstwy odcinającej z pasku, warstwy odcinającej z geowłókniny, podbudowy dolnej z kruszywa betonowego grubości 12 cm, górnej warstwy z kruszywa łamanego kamiennego ( nie wapiennego) grubości 10 cm, odtworzenia rowu i usunięcia krzewów na całej długości.
Marianowo na długości 181 m składającej się z wykonania podbudowy dolnej z kruszywa betonowego grubości 12 cm, górnej warstwy z kruszywa łamanego kamiennego ( nie wapiennego) grubości 10 cm, usunięcia krzewów na całej długości i montaż znaku pionowego.
2015-08-18
Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Poniżej zamieszczamy zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Dominowo w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
2015-08-18
Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski w sierpniu rozpoczyna konsultacje społeczne w każdej Gminie Członkowskiej. Konsultacje dotyczą tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Opracowanie LSR umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców obszarów wiejskich. Zapraszamy wszystkich do włączenia się w prace nad Lokalną Strategią Rozwoju i wzięcia udziału w spotkaniach na których chcemy przeprowadzić analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, celów LSR a także diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru LGD Lider Zielonej Wielkopolski.
2015-08-17
Informacja dla Rolników.
Informacja dla Rolników
2015-08-10
˝Prośba o internetowe wypełnienie ankiety dla mieszkańców Gminy Dominowo - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ˝
Gmina Dominowo przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, określającego wizję rozwoju Gminy w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej, ograniczenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Realizacja projektu umożliwi ocenę aktualnego stanu powietrza w Gminie Dominowo, określenie działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł energii.
2015-07-28
,,Kocham Nie Krzywdzę - To Mój Wybór˝
Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w powiecie średzkim.
2015-07-17
,,Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym˝
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu w ramach kampanii
,,Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym" przekazuje apel do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prac żniwnych i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
2015-07-16
WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 poz. 938 ) informuję, że pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, objęci zostaną:
- uczniowie, którzy w roku szkolnym 2015/2016 będą uczęszczać do klasy III szkoły podstawowej , klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy IV technikum,
- uczniowie słabowidzący,
- uczniowie niesłyszący,
- uczniowie słabosłyszący,
- uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
2015-06-29
Harmonogram odbioru odpadów na II półrocze 2015r.
Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów na II pórocze 2015 roku
Twoja reklama w lokalnej prasie
2011-09-02
Twoja reklama w lokalnej prasie
Szanowni Państwo!

W drugiej połowie września zostanie wydana gazeta Gminy Dominowo;
Zapraszamy serdecznie do nawiązania współpracy w zakresie obsługi zamieszczanych przez Państwa reklam, ogłoszeń, nekrologów i kondolencji.
Nasza oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw jak i osób prywatnych.
 

Galerie
Nowy wóz strażacki
Kursy walut
Pogoda
Lotto
Rozkłaj jazdy PKP i PKS
Skontaktuj się ze swoim Dzielnicowym
Urząd Gminy w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612859213, fax: +48.616231533, email: urzad@dominowo.pl, http://www.dominowo.pl
NIP: 786-14-71-555, Regon: 000533127
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI