Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Informacje bieżące

 
2016-07-15

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w  wymiarze 3/5 etatu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dominowie - Referent do spraw realizacji świadczeń wychowawczych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
1. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie, 63-012 Dominowo, ul. Centralna 8
2. Stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń wychowawczych w wymiarze 3/5 etatu.
3. Wymagane kwalifikacje:
a) niezbędne:
•obywatelstwo polskie
•niekaralność i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
•nieposzlakowana opinia
•wykształcenie wyższe,
•stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku urzędniczym
b) dodatkowe:
• znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i aktów wykonawczych do tej ustawy; • dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego i umiejętność stosowania jego zapisów;
•dobra znajomość obsługi komputera i maszyn biurowych (kserokopiarki, drukarki, faksu itp.);
Cechy osobowości: sumienność, samodzielność, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań obowiązkowość, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów
-pożądane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
2016-07-08

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko podinspektora ds. podatków i opłat.

Wójt Gminy Dominowo
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko podinspektora ds. podatków i opłat
Kandydat na ww. stanowisko musi spełniać następujące wymagania:
I. Wymagania niezbędne:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. posiada wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne,
3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, przepisów z zakresu administracji samorządowej, zakresu ustawy o finansach publicznych, oraz ustawy o rachunkowości,
5. umiejętność obsługi pakietu MS Office ( Excel, Word ), oraz programów księgowości podatkowej,
6. komunikatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
7. umiejętność obsługi programów biurowych,
8. cieszy się nieposzlakowaną opinia,
9. nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie
10. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
11. posiadanie co najmniej 1-letniego stażu pracy w księgowości lub podatkach.

2016-07-04

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.672) oraz art. 30, art. 39 ust.1 pkt 1-5 w  związku z art. 54 ust. 2 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że przystąpił do opracowania projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 -2020.
Wobec powyższego od dnia 30 czerwca 2016 r.do dnia 22 lipca 2016 r. włącznie zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentu.
2016-06-10

Harmonogram odbioru odpadów Gminy Dominowo w 2016 roku.

 
2016-06-09

Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Oznaczenie nieruchomości:
- nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Dominowo działka ozn. nr ewid. 32/9 0,0396 ha zapisana w księdze wieczystej nr KW POD1D/00036996/1
w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
2016-05-17

Program stypendiów pomostowych.


Celem programu jest ułatwienie uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miejscowości, pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach, poprzez ufundowanie stypendium na pierwszy rok studiów.

Nabór kandydatów na stypendystów zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w ,,Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017" Segment I A (wraz z załącznikami) , który dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – www.stypendia-pomostowe.pl
2016-03-14

Informacja o możliwości składania wniosków o udział w realizacji zadania: ,,Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2016 roku˝


Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. uprzejmie informuje, że wnioski o udział w realizacji zadania: "Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2016 roku" można składać od dnia 14 marca 2016 r. do dnia 29 lipca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Dominowie oraz w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5., pok. 118 lub w Punkcie Obsługi Klienta.
2016-02-02

Informacja na temat utraconych dowodów osobistych

Informacja na temat utraconych dowodów osobistych
2016-01-08

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na teremie powiatu średzkiego.

Na podstawie art.94 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 - ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych.
 

Galerie
Nowy wóz strażacki
Kursy walut
Pogoda
Lotto
Rozkłaj jazdy PKP i PKS
Skontaktuj się ze swoim Dzielnicowym
Urząd Gminy w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612859213, fax: +48.616231533, email: urzad@dominowo.pl, http://www.dominowo.pl
NIP: 786-14-71-555, Regon: 000533127
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI