Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Informacje bieżące

 
2017-07-14

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych.

Do dnia 3 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie ,,Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaka można otrzymać nie może być mniejsza niż10 tys. zł.
2017-07-14

Apel o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prac związanych z koszeniem, prasowaniem i transportem płodów rolnych oraz ich składowaniem w czasie tegorocznych żniw.

Szanowni Rolnicy
Apelujemy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prac związanych z koszeniem, prasowaniem i transportem płodów rolnych oraz ich składowaniem w czasie tegorocznych żniw.
2017-07-13

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, przypomina o stosowaniu następujących zasad bioasekuracji.
I edycja konkursu dla mieszkańców woj. wielkopolskiego ,,Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie wielkopolskim˝.
2017-07-11

I edycja konkursu dla mieszkańców woj. wielkopolskiego ,,Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie wielkopolskim˝.

Drodzy Mieszkańcy!
Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl. Jedyne, co musisz zrobić to przekonać nas, że to właśnie Twoja ulubiona trasa rowerowa ma w sobie to coś! Oceniamy nie samą trasę, ale atrakcyjność jej przedstawienia.

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Urzędu Gminy Dominowo.
2017-07-10

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Urzędu Gminy Dominowo.

Wójt Gminy Dominowo
ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Urzędu Gminy Dominowo.

Kandydat na ww. stanowisko musi spełniać następujące wymagania:
I. Wymagania niezbędne:
1) posiadać obywatelstwo polskie,
2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, oraz korzystać z pełnych praw publicznych,
3) niekaralność (brak prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe, a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego),
4) nieposzlakowana opinia,
5) spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
c) wpis do rejestru biegłych rewidentów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Informacja z otwarcia ofert na ,,Rozbudowę infrastruktury transportu publicznego - zatoki i przystanki postojowe w Gminie Dominowo - przebudowa i utwardzenie˝.
2017-06-19

Informacja z otwarcia ofert na ,,Rozbudowę infrastruktury transportu publicznego - zatoki i przystanki postojowe w Gminie Dominowo - przebudowa i utwardzenie˝.

Gmina Dominowo reprezentowana Wójta Gminy Dominowo działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami informuję, że w/w postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Skarbnika Gminy Dominowo.
2017-06-19

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Skarbnika Gminy Dominowo.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Henryka Domańska zamieszkała w Środzie Wielkopolskiej.
2017-06-13

Harmonogram odbioru odpadów w 2017 roku.

Przypominamy o obowiązku wystawienia pojemników oraz worków w widocznym miejscu przed posesją według poniższego harmonogramu od godz. 7:00 w dniu odbioru.
2017-06-06

Statystyczne badania rolne.

Urząd Statystyczny w poznaniu informuje, iż od czerwca do lipca br. na terenie gminy Dominowo, w wylosowanych gospodarstwach rolnych , realizowane będą następujące badania rolne:
- badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego,
- badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
- czerwcowe badanie rolnicze.
Badaniami rolnymi objęte są wylosowane indywidulane gospodarstwa rolne na terenie województwa wielkopolskiego. Przeprowadzane są metodą wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego spotkania z rolnikiem. Ankiety rolne można także wypełnić samodzielnie wykorzystując aplikację dostępną na stronie internetowej pod adresem https://rolnictwo.stat.gov.pl.
2017-05-16

,,Program Stypendiów Pomostowych 2017/2018˝.

Program stypendiów pomostowych został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Agencję Nieruchomości Rolnych w odpowiedzi na istotny problem społeczny jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach, a młodzieżą zamieszkującą duże aglomeracje miejskie.
Celem programu jest ułatwienie uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miejscowości, pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach, poprzez ufundowanie stypendium na pierwszy rok studiów.
Agencja Nieruchomości Rolnych uczestniczy w Programie Stypendiów Pomostowych, którego administratorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi. Adresatami Programu są maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich, pochodzący z rodzin byłych pracowników ppgr. Od 2005 roku ze względów ustawowych Agencja nie finansuje już stypendiów, udziela jedynie wsparcia organizacyjnego w fazie pozyskiwania kandydatów do Programu, przyjmuje od potencjalnych kandydatów wnioski, a następnie przesyła je do Fundacji w Łodzi.
Nabór kandydatów na stypendystów zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w ,,Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018" Segment I A (wraz z załącznikami), który dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – www.stypendia-pomostowe.pl
2017-05-02

Służba przygotowawcza do zawodowej służby wojskowej.

Służba przygotowawcza na potrzeby korpusu szeregowych przeznaczona jest dla ochotników, także kobiet, którzy nigdy nie pełnili zawodowej służby wojskowej, a chcieliby w przyszłości zostać żołnierzem zawodowym.
Wymagania: Wiek co najmniej 19 lat, obywatelstwo polskie, niekaralność, zdolność do czynnej służby wojskowej kat. ,,A", wykształcenie minimum gimnazjalne.
Informacja o możliwości składania wniosków o udział w realizacji zadania: ,,Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2017 roku˝.
2017-03-30

Informacja o możliwości składania wniosków o udział w realizacji zadania: ,,Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2017 roku˝.

Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że wnioski o udział w realizacji zadania: ,, Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2017 roku" można składać od dnia 10 kwietnia 2017 r. do dnia 28 lipca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
2016-12-19

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.

Na podstawie art.94 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 - ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego w okresie od 6 stycznia 2017 r. 5 stycznia 2018 r.
 

Galerie
Nowy wóz strażacki
Kursy walut
Pogoda
Lotto
Rozkłaj jazdy PKP i PKS
Skontaktuj się ze swoim Dzielnicowym
Urząd Gminy w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612859213, fax: +48.616231533, email: urzad@dominowo.pl, http://www.dominowo.pl
NIP: 786-14-71-555, Regon: 000533127
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI