Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Referaty

 

 

 W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:

1/ Referat Finansow- podatkowy( RF )
2/ Urząd Stanu Cywilnego ( USC )
3/Samodzielne stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych i Obrony Cywilnej ( OW )
4/ Radca prawny ( RP )
5/ Pełnomocnik informacji niejawnych  ( PIN )
6/ Stanowisko ds. sekretariatu i obsługi interesantów ( SOI )
7/ Stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu ( OKS )
8/ Stanowisko ds. budownictwa i dróg ( BD )
9/ Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska  (ROŚ)
10/ Stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy i Kadr (OOGK )

 
Referat finansowy
Referatem finansowym na bieżąco kieruje i sprawuje nadzór skarbnik gminy. Pracownicy zatrudnieni w referacie służbowo bezpośrednio podlegają skarbnikowi gminy.

Pracownicy referatu:
Teresa Kałek - Skarbnik Gminy
Halina Drella - Księgowa
mgr Henryka Domańska - główny księgowy
mgr inż. Alicja Kordeczka - Inspektor ds. wymiaru podatków
Paulina Urbaniak - podinspektor ds. podatków i opłat
Paulina Czarczyk - młodszy referent ds. prowadzenia gospodarki odpadami komunalnym

Zofia Szymanek - pomoc administracyjna


Do zadań i kompetencji referatu finansowego należy:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy, i jego zmian oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla wójta;

 2. udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy

 3. zapewnienie prawidłowej realizacji budżetu i przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;

 4. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Gminy i Urzędu jako jednostki budżetowej, dokonywanie wszystkich przelewów bankowych, ewidencjonowanie druków ścislego zarachowania,

 5. obliczanie ryczałtów za używanie prywatnych sam. oraz prowadzenie ewidencji przebiegów;

 6. nadzór finansowy nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

 7. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy;

 8. prowadzenie ewidencji środków trwałych;

 9. przygotowanie i sporządzanie sprawozdań fiansnowych jednostkowych i zbiorczych,

 10. dokonywanie wymiaru i pobór podatków, dzierżaw, czynszów;

 11. rozliczenie i ewidencjonowanie podatku VAT oraz wystaianie faktur VAT,

 12. prowadzenie spraw z Ewidencją działalnosci Gospodarczej i obsługą "CE IDG"

 13. wydawanie zaświadczeń oraz prowadzenie sprawozdawczości z pomocy publicznej,

 14. wydawanie zaświadczeń dotyczących podatkó i spraw podatkowych,

 15. wydawanie zezwoleń i prowadzenie spraw zwiazanych ze sprzedażą alkoholi w punktach gastronomicznych i detalicznych;

 16. sporządzanie list płac pracowników, list ubezpieczeń społecznych, deklaracji ZUS,

 17. planowanie i wydatkowanie środków z ZFŚS.

 18. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ich weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym.

 19. Rejestracja deklaracji

 20. Obsługa programów GOK, oraz VIP.

 21. Rozliczanie opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

 22. Przygotowywanie dowodów księgowych.

 23. Konfiguracja programów ww. na potrzeby opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

 24. Tworzenie bazy danych.

 25. Rachunkowość opłat, obsługa płatników opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

 26. Przygotowywanie upomnień, wezwań do złożenia deklaracji, do zapłaty oraz wyjaśnień.

 27. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

 28. Egzekucja opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

 29. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

 30. Prowadzenie działań promujących zachowanie ekologiczne.

 

 • Urząd Stanu Cywilnego
  Justyna Witczak - Zastępca Kierownika USC

Do zadań USC należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób.
 2. Sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego.
 3. Sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń.
 4. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.
 5. Przyjmowanie oświadczeń o wsątpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego.
 6. Stwierdzanie legitymacji procesowej wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa.
 7. Wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego.
 8. Wykonywanie zadań wynikajacych z konkordatu.
 9. Wydawanie decyzji dotyczących zmiany imion i nazwisk.

Samodzielne stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych i Obrony Cywilnej ( OW )
Justyna Witczak - inspektor

 1. Załatwianie spraw zwiazanych z nadawaniem numeru ewidencyjnego w ramach PESEL.
 2. Wydawanie zaświadczeń w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 3. Prowadzenie rejestru wyborców.
 4. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numeracji nieruchomości.
 5. Załatwianie spraw związanych z udostępnianiem danych osobowych.
 6. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 7. Wykonywanie czynności związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi.
 8. Przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz prowadzenie dokumentacji akcji kurierskiej i jej przeprowadzanie.
 9. W ramach Zarządzania Kryzysowego - prognozowanie, planowanie, monitoring sytuacji i zagrożeń oraz obsługa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 10. Opracowywanie planów Gminnych z zakresu OC i ZK.
 11. Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz prowadzenie ewidencji ludności.

Radca Prawny mgr Lubomiła Zandrowicz wykonuje obsługę prawną Urzędu Gminy w Dominowie

Do zadań radcy prawnego należy:

Opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych Rady oraz Wójta.

Udzielanie porad prawnych organom Gminy, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

Prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, Naczelnym sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym.

Opiniowanie pod względem prawnym projektów umów i porozumień, projektów statutów i regulaminów.

Uczestniczenie w rozprawach administracyjnych.

Udzielanie pracownikom Urzędu wyjaśnień  i informacji dotyczących obowiązujących przepisów prawnych.

Samodzielne stanowisko ds. sekretarsko –kancelaryjnych 

Do zadań stanowiska do spraw sekretariatu i obsługi interesantów należy:

 1. Zapewnienie obsługi organizacyjnej wójta i sekretarza oraz prowadzenie spraw kancelaryjno-technicznych.

 2. Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników Urzędu.

 3. Nadzór nad urządzeniami telekomunikacyjnymi.

 4. Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

 5. Prowadzenie i rozliczanie biletów autobusowych.

Samodzielne stanowisko pracy ds. budownictwa i dróg
Bernard Jarota - podinspektor ds. budownictwa i dróg
Do zadań z zakresu budownictwa i dróg publicznych należy prowadzenie spraw związanych z:

 1. prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 2. wydawaniem zaświadczeń oraz udzielanie informacji o przeznaczeniu terenów.
 3. prowadzeniem postępowania oraz współpraca z urbanistą podczas opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 4. nadzorowanie okresowej, rocznej i pięcioletniej kontroli obiektów budowlanych oraz prowadzenie Ksiąg Obiektów Budowlanych dla wszystkich budynków stanowiących własność Gminy.
 5. prowadzenie spraw związanych z remontem dróg, obiektów budowlanych wykorzystywanych na potrzeby zarządzania drogami gminnymi i zonakowaniem drogowym.
 6. naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego, wydawanie decyzji i windykacja należności za ww. opłaty
 7. nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg
 8. wydawanie decyzji lokalizacyjnej na infrastrukturę umieszczaną w drogach, uzgadnianie lokalizacji wjazdu na działkę
 9. wydawanie warunków technicznych na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej do sieci będących w administraowaniu gminy.
 10. prowadzenie spraw zmierzajacych do zbycia nieruchomości gruntowych, lokali i budynków stanowiących własność Gminy.
 11. przygotowanie praojektów uchwał związanych z realizacją zadań na danym stanowisku.
 12. prowadzenie spraw związanych z Ewidencją i Ochroną Zabytków
 13. Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg.
 14. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulic.

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska
mgr inż. Barbara Nowak – Lewandowska - inspektor

Do zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska należy prowadzenie spraw związanych z:

 1. przygotowywaniem i wydawaniem decyzji w sprawach dotyczących ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym
 2. wydawaniem zezwoleń na uwuanie drzew i krzewów i prowadzenim nowych nasadzeń
 3. prowadzeniem i nadzorowaniem spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości w tym koordynowanie gospodarki odpadami na poziomie gminy
 4. opiniowaniem, uzgadnianiem i opracowywaniem programów, planów z zakresu ochrony środowiska
 5. prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodną i łowiectwem
 6. współpraca z organami i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa
 7. opiniowanie i uzgadnianie koncesji na poszukiwanie i eksploatację kopalin
 8. udział i koordynowanie prac związanych z ustalaniem wielkości klęski w produkcji rolniczej
 9. prowadzenie spraw dotyczących podziału i rozgraniczania nieruchomości
 10. prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiacych własność Gminy

 

Samodzielne stanowisko ds.  oświaty, kultury i sportu
Karolina Maciejewska  - inspektor

Do zadań z zakresu oświaty, kultury i sportu nalezy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkole, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności:

 1. uczestnictwo w pracach związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum
 2. opracowywania projektów regulaminów związanych z wynagradzaniem i innymi świadczeniami dla nauczycieli w oparciu o przepisy oświatowe
 3. prowadzenie spraw zwiazanych z przyznawaniem nagród wójta dla nauczycieli
 4. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością oświatową
 5. prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora placówki oświatowej oraz awansem zawodowym nauczycieli.
 6. organizacji i nadzór nad dowozem dzieci do i ze szkoły, oraz rozliczaniem i organizacją pracy kierowców autobusów
 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy
 8. prowadzenie zadań związanych z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 9. nadzór i kontrola nad działalnością OSP na terenie Gminy oraz ewidencja pojazdów, sprzętu jednostek OSP wraz z rozliczeniem kart drogowych, zakupów
 10. ewidencjonowanie wydatków z zakresu funduszy strukturalnych

Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy i kadr
Zofia Szymanek - pomoc administracyjna

Do zadań z zakresu obsługi organów gminy i kadr należy:

 1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników;
 2. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu pracowników Urzędy Gminy;
 3. nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w urzędzie, przechowywanie dokumentów dotyczących BHP, wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy
 4. prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem bezrobotnych na robotach publicznych oraz staży
 5. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uczniom pomocy o charakterze socjalnym.
 6. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie samodzielnymi stanowiskami pracy i referatem materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów.
 7. przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy Dominowo
 8. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady oraz jej komisji
 9. protokołowanie sesji, posiedzeń oraz prowadzenie rejestru uchwał, rejestru zarządzeń Wójta.
 10. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami
 11. przygotowanie i przekazywanie aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych do redakcji Dziennika Urzędowego.
 12. prowadzenie i aktualizacja strony urzędu oraz BIP.
Galerie
Nowy wóz strażacki
Kursy walut
Pogoda
Lotto
Rozkłaj jazdy PKP i PKS
Skontaktuj się ze swoim Dzielnicowym
Urząd Gminy w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612859213, fax: +48.616231533, email: urzad@dominowo.pl, http://www.dominowo.pl
NIP: 786-14-71-555, Regon: 000533127
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI