Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres: Ul. Centralna 8, 63-012 Dominowo
Tel.: (061) 28 51 941
        (061) 28 59 213
e-mail: opsdominowo@wp.pl
Kierownik OPS - mgr Lidia Szewczyk

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania pomocy społecznej określone ustawą o pomocy społecznej.
Podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna polega w szczególności na:
Przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń tj.

 • zasiłków celowych oraz zasiłków specjalnych celowych
 • zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
 • zasiłków celowych w formie biletu kredytowego
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku i ubrania osobom tego pozbawionym
 • zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
 • dożywianie dzieci
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
 • praca socjalna
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

Ośrodek pomocy społecznej współpracuje z instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami ( w szczególności Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Gminy Dominowo"Złoty Wiek"), pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Organizuje lub współorganizuje dla społeczności lokalnej różnego rodzaju imprezy, spotkania.

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w bardzo szerokim zakresie ukierunkowana jest na pomoc dzieciom. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan, Caritas, Kuratorium Oświaty, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi akcję wypoczynku letniego dla dzieci (w szczególności z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną).

Do zadań zleconych gminie należy:

 • Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
 • Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 • Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.
 • Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielona z urzędu. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • Ubóstwa.

 • Sieroctwa.

 • Bezdomności.

 • Bezrobocia.

 • Niepełnosprawności.

 • Długotrwałej lub ciężkiej choroby.

 • Przemocy w rodzinie.

 • Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

 • Bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

 • Braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze.

 • Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy.

 • Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

 • Alkoholizmu lub narkomanii.

 • Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

 • Klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Warunkiem udzielenia pomocy jest dochód, który nie powinien przekraczać określonego ustawą kryterium dochodowego i tak:

 • dla osoby samotnej (samotnie gospodarującej) miesięczny dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie powinien przekraczać 477zł

 • w przypadku rodziny – dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 351zł, gdzie dochód rodziny stanowi sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie a podzielony przez liczbę osób w rodzinie stanowi miesięczny dochód na osobę w rodzinie

 • w przypadku rodzin rolników – przyjmuje się dochód miesięczny w wys. 207 zł z 1ha przel., sumuje się również inne dochody członków rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest również płatnikiem świadczeń rodzinnych. Świadczenia rodzinne wypłacane są w formie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, dojazdów do szkoły i inne, a także w formie zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych. Wypłacane jest "becikowe", czyli jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka. Zaliczki alimentacyjne przysługują osobom uprawnionym, które mają zasadzone alimenty, ale ich egzekucja komornicza jest bezskuteczna.

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się także naliczaniem i wypłatą dodatków mieszkaniowych. Przysługują one osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu, odpowiedni metraż lokalu mieszkalnego oraz dochód, który nie przekracza 125% najniższej emerytury, tj. 746,83 zł brutto na osobę. Ponadto należy przedłożyć dokumenty potwierdzające wydatki związane z utrzymaniem mieszkania.

Od kilku lat Ośrodek bierze udział w programie PEAD realizowanym przez Wielkopolski Bank Żywności – pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności. Aby otrzymać żywność rodzina musi spełniać kryteria pomocy społecznej.

Obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej relaizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej –
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- zobacz

 

 

Galerie
Nowy wóz strażacki
Kursy walut
Pogoda
Lotto
Rozkłaj jazdy PKP i PKS
Skontaktuj się ze swoim Dzielnicowym
Urząd Gminy w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612859213, fax: +48.616231533, email: urzad@dominowo.pl, http://www.dominowo.pl
NIP: 786-14-71-555, Regon: 000533127
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI