Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Konkursy ofert

 

 

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Dominowo z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Dominowo w roku 2017 - pobierz 

 

Dominowo, dnia 8 marca 2017 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Dominowo w roku 2017. 

Wójt Gminy Dominowo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w  zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Dominowo w roku 2017 - Zarządzenie Nr 5/2017 - pobierz

Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Dominowo z dnia 8 marca  2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku

 Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do 30 marca  2017 r. do godziny 15.00. Wszelkie szczegóły ogłoszenia zawarte są w załączniku nr 1   do Zarządzenia Nr 5/2017 Wójta Gminy Dominowo.

 W związku z powyższym, Wójt Gminy Dominowo, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie o wskazanie kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.  

 Spośród zgłoszonych kandydatów przez organizacje pozarządowe oraz ww. podmioty Wójt Gminy Dominowo wybierze co najmniej 2 osoby do udziału w pracach ww. komisji konkursowej.

 Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli:

a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub

c) wszystkie powołane w skład  komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ww. ustawy, tj.:

-z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty, biorące udział w konkursie,

-osoby, o których mowa w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenie (-a) Komisji odbędzie się w godzinach pracy Urzędu Gminy w Dominowie.

Zgłoszenia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Zarządzenia, należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy w Dominowie lub za pośrednictwem poczty na adres:  Urzędu Gminy w Dominowie ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo - w terminie do 22 marca 2017r., do godziny 15.00 (zgłoszenia przesłane pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu)

                                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                                     /-/ Krzysztof Pauter

 

Załącznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz

Załącznik nr 3 - pobierz

 

Uchwała Nr XXIV/183/2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia,,Rocznego Programu współpracy Gminy Dominowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok". - pobierz  

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą:,,Specjalistyczne wsparcie dla rodzin

dotkniętych dysfunkcją i kryzysem" - pobierz

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi - dotyczy przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2017- pobierz

Formularz do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej - pobierz

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Dominowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2017 rok -pobierz

Program Współpracy z organizacjami pozarzadowymi na rok 2012.

Galerie
Nowy wóz strażacki
Kursy walut
Pogoda
Lotto
Rozkłaj jazdy PKP i PKS
Skontaktuj się ze swoim Dzielnicowym
Urząd Gminy w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612859213, fax: +48.616231533, email: urzad@dominowo.pl, http://www.dominowo.pl
NIP: 786-14-71-555, Regon: 000533127
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI